Condities

Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Inlay zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Inlay worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Inlay ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Inlay zijn vrijblijvend en Inlay behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Inlay. Inlay is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Inlay dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euroís, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden via een storting op rekeningnummer 3994.13.480 t.n.v. INLAY te Paterswolde.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Inlay.

Artikel 4. Levering

4.1 Eventuele door Inlay opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Inlay verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Inlay geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Inlay garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Inlay daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Inlay de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Inlay te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Inlay, dan wel tussen Inlay en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Inlay, is Inlay niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Inlay.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Inlay ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Inlay gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Inlay kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Inlay schriftelijk opgave doet van een adres, is Inlay gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Inlay schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Inlay gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Inlay deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Inlay in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Inlay vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Inlay is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Disclaimer

12.1 De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van de op deze site gekochte producten altijd de informatie van de fabrikant van de producten (verpakking, etiket en bijsluiter) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts, specialist of fysiotherapeut, zeker bij blijvende klachten of aandoeningen. Alle informatie op de website - daaronder valt ook informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen - is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. Het is geen vervanging van het advies van een (eigen) arts, specialist, fysiotherapeut of informatie op een productverpakking, etiket of in een bijsluiter. Inlay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten, gezondheidsproblemen of lichamelijk letsel die voortvloeien uit of te herleiden zijn naar het gebruik van de op deze site aangekochte producten.

Artikel 13. Privacy verklaring

13.1 Inlay biedt verschillende diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van u als Inlay gebruiker nodig. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijden aan deze regels houden.

13.2 Als Inlay persoonlijke gegevens van u vastlegt wordt u daarover geÔnformeerd; u hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden vastgelegd; dat kan echter betekenen dat u geen gebruik kan maken van sommige Inlay diensten.

13.3 Inlay doet haar best correcte gegevens van u te registeren en stelt u voor zover dat technisch mogelijk is, zelf in staat uw gegevens aan te passen.

13.4 Als er onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, zal Inlay deze verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoek daartoe richten aan Inlay.

13.5 De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:
o Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Inlay diensten die door partners van Inlay worden aangeboden. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst. Indien u gebruik maakt van diensten van partners van Inlay gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.
o Inlay hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Inlay diensten of om de rechten van Inlay te beschermen.

13.6 Inlay kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door de Inlay diensten te vereenvoudigen.

13.7 De door u opgegeven informatie kan gebruikt worden om commerciŽle boodschappen specifiek op u te richten. Als u geen prijs stelt op commerciŽle boodschappen van Inlay, zal Inlay op uw verzoek [schriftelijk of per email] de toezending daarvan beŽindigen. Als het gaat om commerciŽle boodschappen van Inlay partners kunt u uw verzoek richten aan deze Inlay partner.

13.8 Inlay houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

2005 Inlay - Henri Dunantweg 4 - 9765EP Paterswolde - kvk: 04076248 - btw NL1942.26.384.B01


Veel gezochte termen